CERTYFIKATY SUPERWIZORSKIE

O PRZYZNANIE CERTYFIKATU SUPERWIZORA PTIPDIES SI MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ OSOBY SPEŁNIAJĄCE PONIŻSZE WARUNKI:

 • Członkostwo w Stowarzyszeniu Intra
 • Posiadanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI
 • 5 lat praktyki w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej
 • Przedstawienie opinii trzech superwizorów PTIPDiES SI
 • Przedstawienie opinii superwizantów (trzech superwizantów superwizji indywidualnej, i dwóch superwizantów superwizji grupowej)

Procedura przyznawania certyfikatu składa się z dwóch etapów.

 • W pierwszym etapie kandydat składa wniosek, który zostanie poddany wstępnej formalnej ocenie przez Komisję certyfikacyjną.
 • W drugim etapie komisja może poprosić na rozmowę lub nadać certyfikat w oparciu informacje zawarte we wniosku i opinie superwizorów i superwizantów.

SUPERWIZOR W PROCESIE CERTYFIKACJI

Osoby, które nie mają wystarczającej praktyki aby ubiegać się o certyfikat superwizora mogą otworzyć, trwającą pięć lat, ścieżkę superwizora w procesie certyfikacji.

Kandydat na superwizora musi spełnić następujące warunki:

 • posiadanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI
 • posiadane przynajmniej dziesięcioletniej praktyki psychoterapeutycznej, liczonej od uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia psychoterapeutycznego

Kandydat składa wniosek i wnosi opłatę o otwarcie trwającej pięć lat ścieżki superwizorskiej do Komisji certyfikacyjnej. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Komisja certyfikacyjna decyduje o przyznaniu tytułu SUPERWIZORA W PROCESIE CERTYFIKACJI uprawniającego do samodzielnego prowadzenia superwizji. Superwizja prowadzona przez takiego superwizora będzie uznawana przez komisję w przypadku kandydatów na psychoterapeutów.

Po otwarciu ścieżki superwizorskiej, superwizor w procesie jest zobowiązany do:

 • prowadzenia w tym czasie systematycznie minimum trzech procesów superwizji indywidualnej i grupy superwizyjnej (trwającej ok. 50 godz.)
 • udziału w szkoleniu dla superwizorów (Seminarium Superwizyjne w wymiarze 100 godzin) organizowanym przez PTIPDiES SI wraz z Ośrodkiem Intra.

Po okresie pięciu lat od otwarcie ścieżki superwizora w procesie i wypełnieniu wszystkich wymagań, kandydat składa wniosek o przyznanie certyfikatu superwizora. Procedura przyznawania certyfikatu oraz opłaty są takie same jak opisane powyżej (patrz: certyfikaty superwizorskie).