PROJEKTY

1. MOJA WOLA - JEŻDŻĘ, NIE PIJĘ. KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA

Stowarzyszenie INTRA zrealizowało, od listopada do grudnia 2015 roku, na terenie Dzielnicy Wola kampanię informacyjno – edukacyjną „MOJA WOLA – JEŻDŻĘ, NIE PIJĘ” dotyczącą problemu nietrzeźwych kierowców, kierowaną do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Kampania była współfinansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dzielnicy Wola.

Nasze działania kierowaliśmy zarówno do kierowców, pasażerów, pieszych oraz świadków spożywania substancji psychoaktywnych przez kierowców. W ramach kampanii, oprócz działań typowo promocyjnych, przewidzieliśmy szkolenia dla słuchaczy kursów na prawo jazdy na terenie Dzielnicy Wola mające na celu zwiększenie ich wiedzy na temat wpływu alkoholu na sprawność psychofizyczną, a także konsekwencji prawnych prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu. Dodatkowo na ulicach Woli, a także w mediach społecznościowych będziemy przeprowadziliśy sondę, służącą poznaniu opinii mieszkańców na temat problemu nietrzeźwych kierowców. W ramach kampanii przewidzieliśmy również szkolenie dla pedagogów dotyczące prowadzenia godziny wychowawczej dla uczniów z tematyki związanej z reagowaniem w sytuacjach bycia świadkiem spożywania substancji psychoaktywnych przez kierowców.

Naszą kampanię wspierały Ośrodki Szkolenia Kierowców na Woli, w których prowadzimy szkolenia pt. „Alkohol, narkotyki nie jadą”.

Dziękujemy za wsparcie naszej kampanii:

OSK Autokurs

OSK Cezar

OSK Euroszkoła

OSK Ligi Obrony Kraju

OSK Autobema

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

W czasie szkolenia realizowaliśmy następujące cele:

  • Edukacja w zakresie działania środków psychoaktywnych, szczególnie alkoholu na sprawność psychofizyczną kierowców (autogogle, licznik trzeźwości)
  • Edukacja w zakresie przepisów prawa i konsekwencji jazdy pod wpływem substancji psychoaktywnych, szczególnie alkoholu
  • Zwiększenie umiejętności reagowania w sytuacji bycia namawianym do spożycia alkoholu przed jazdą

2. „RADZENIE SOBIE A AGRESJĄ”. CYKL WARSZTATÓW DLA GIMNAZJALISTÓW

Na przestrzeni listopada i grudnia 2013 r. zorganizowaliśmy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie cykl szkoleń dla uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej nr 8 w zakresie przeciwdziałania agresji. Celem szkoleń było przeciwdziałanie ryzykownym i niebezpiecznym zachowaniom dzieci (agresja, przemoc słowna i fizyczna, cyberprzemoc i agresja), które mogą być przyczyną sięgania po środki psychoaktywne, oraz nauczenie dzieci zachowań asertywnych, które zmniejszają prawdopodobieństwo zachowań agresywnych i uległych.

Dzięki warsztatom dzieci:

§ zdobyły umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami (poprzez asertywną komunikację)

§ zyskały świadomość własnych praw, wartości osobistych i mocnych stron

§ zwiększyły zdolność rozpoznawania oznak zachowań agresywnych i przemocowych

§ uwrażliwiły się na problem i zwiększą empatię (ważna rola świadków przemocy)

§ zdobyli umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w sytuacji trudnej

§ nauczyli się wyrażania własnego zdania i uczuć (negatywnych)

§ zwiększyli umiejętności przeciwstawiania się presji grupy i obrony własnych granic II.

3. W MARCU 2014 ROKU DLA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM NR 4 W WARSZAWIE, PRZEPROWADZILIŚMY WARSZTAT PT.: „MOJE DZIECKO I ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE – JAK MOGĘ POMÓC?”.

Cele spotkania była:

  • Edukacja rodziców w zakresie szkodliwości działania alkoholu, papierosów i narkotyków na dzieci i młodzież, sygnałów ostrzegawczych świadczących o zażywaniu środków uzależniających
  • Zachęcenie rodziców do podejmowania działań profilaktycznych
  • Zachęcenie rodziców do podejmowania działań interwencyjnych

Zaplanowane spotkanie z rodzicami miało charakter działania interwencyjnego, po analizie sytuacji, że większość chłopców przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 sięga po środki uzależniające. Spotkanie dla rodziców (dla grupy 10 – 20-osobowej) zaplanowane było na 4 godziny lekcyjne i prowadzone w formie wykładu z elementami aktywnymi – zadawanie pytań, dyskusja, ćwiczenia indywidualne. Na koniec odbyły się rozmowy indywidualne z rodzicami, którzy zgłoszą taką potrzebę. Rozmowy obejmowały następujące tematy:· dlaczego dzieci i młodzież sięgają po środki uzależniające,· alkohol, papierosy, narkotyki – zagrożeniem dla dzieci i młodzieży,· jak rozpoznać czy dziecko zażywa środki uzależniające,· jak rodzice mogą pomagać swoim dzieciom aby nie sięgały lub ograniczyły zażywanie środków uzależniających,· podejmowanie działań interwencyjnych i szukanie pomocy.

4. W GRUDNIU 2013 R DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE, DLA RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEPROWADZILIŚMY WARSZTAT PT.: „RADZENIE SOBIE Z AGRESJĄ I PRZEMOCĄ, W TYM Z PRZEMOCĄ SEKSUALNĄ WOBEC DZIECI”.

W trakcie warsztatu uczestnicy uczyli się rozpoznawać przejawy nadużyć wobec dzieci, tego jak poradzić sobie z własnymi emocjami i dziecka. Dowiadywali się na temat procedur obowiązujących w sytuacji wykrycia nadużycia wobec dziecka.