WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ RADĄ PSYCHOTERAPII

Masz certyfikat – koniecznie przeczytaj do końca!
Nie masz jeszcze certyfikatu – koniecznie przeczytaj do końca!

Rzecz dotyczy twojej przyszłości zawodowej

Zajmie to tylko 5 minut

Koleżanko, Kolego,

Wiemy, że warto działać na rzecz całego środowiska psychoterapeutów. Przekonaliśmy się o tym w zeszłym roku przy wprowadzaniu specjalizacji. Tylko dzięki determinacji i współpracy skutecznie udało się zmienić zapisy projektu rozporządzenia oraz uwzględnić 5 grup podejść. To ważny postulat Rady, by we wszystkich dokumentach i aktach prawnych zawierać zapis dotyczący wszystkich grup podejść: psychoanalitycznych i psychodynamicznych, behawioralno-poznawczych, humanistyczno-doświadczeniowych, systemowych, integracyjnych. Dziś znów potrzeba współdziałania, tym razem w sprawie kwalifikacji ZSK! Dziś potrzeba czegoś innego niż petycja.

WNIOSKI ZSK DOTYCZĄCE PSYCHOTERAPEUTÓW

Jak wiemy aktualnie rozpatrywane są w Ministerstwie Zdrowia dwa wnioski o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), dotyczące prowadzenia psychoterapii oraz dwa wnioski dotyczące terapii traumy. Szczegóły i więcej informacji o ZSK znajdziesz na stronie prp.org.pl.

Lektura wniosków wskazuje na próbę fragmentacji kwalifikacji psychoterapeutyczncych i ograniczenia możliwości przystępowania do egzaminu certyfikacyjnego wg ZSK z uwagi na różne kryteria.

Kryteria wykluczające dotyczą zarówno doświadczenia własnego osoby przystępującej do egzaminu certyfikacyjnego wg ZSK, jak i towarzystw oraz stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów.

Na forach psychoterapeuci piszą o ryzyku monopolizacji wydawania certyfikatów, ryzyku utraty uprawnień, ryzyku zdawania kolejnych egzaminów. Pojawiają się pytania o ważność posiadanych już certyfikatów, o sytuację osób będących w szkoleniu, o skład komisji walidacyjnej, itp.

W trakcie Narady „Kwalifikacje psychoterapeutów wg ZSK – szansa, czy zagrożenia?” zorganizowanej i transmitowanej przez Związek Stowarzyszeń PRP jednoznacznie wybrzmiała konieczność podjęcia przez każdego pilnej interwencji. Kwalifikacje ZSK mogą być wykorzystywane w przyszłości np. w rozporządzeniach (jak w przypadku terapeutów środowiskowych), w procedurach przetargowych, warunkach rekrutacji.

WIELE KWALIFIKACJI i WIELE EGZAMINÓW?

Kierunek zaproponowany przez SWPS (rozdrobnienia i kreowania potrzeby zdawania wielu egzaminów) zdaniem Polskiej Rady Psychoterapii nie będzie służyć całemu środowisku i pacjentom. Na przykład odrębne opisanie umiejętności terapeutycznych dla poszczególnych podejść czy osobne certyfikaty do prowadzenia terapii traumy: “prowadzenie terapii indywidualnej z młodzieżą i osobami dorosłymi po jednorazowym doświadczeniu traumatycznym” oraz “prowadzenie terapii dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających konsekwencji traum złożonych”. Przy założeniu opisania kwalifikacji np. dla każdego kodu ICD-10 oznacza to potencjalną konieczność zdania w przyszłości 100 egzaminów certyfikacyjnych w jednym tylko podejściu! Dodatkowo SWPS proponuje ograniczenie możliwości potwierdzania kwalifikacji prowadzenia terapii traumy tylko do lekarzy i psychologów; po ukończeniu szkolenia w tym wąskim zakresie (sic!).

TYLKO JEDNA KWALIFIKACJA

Propozycja przygotowana przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego proponuje przyjęcie jednej kwalifikacji dotyczącej prowadzenia psychoterapii. To dobry kierunek. Niestety wnioskodawcy jednocześnie pomijają ważne minima szkoleniowe opracowane przez przedstawicieli wszystkich 5 grup podejść na forum PRP. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia aktualnej propozycji SP PTP niektóre uzyskane dotąd certyfikaty psychoterapeuty nie będą potwierdzać posiadania kwalifikacji zgodnej z ZSK. PTP w swoim wniosku ogranicza też znacząco możliwości wydawania certyfikatów. W praktyce towarzystwa i stowarzyszenia, których jesteście członkami mogą nie móc w przyszłości wydawać certyfikatów w tej konkretnej kwalifikacji ZSK. Ponadto PTP szacuje cenę egzaminu na aż 2316,60 zł (przyjmując dzisiejsze dane GUS). Za dwa lata będzie to prawdopodobnie znacznie więcej.

NASZE STANOWISKO

Zdaniem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii wnioski SWPS powinny być w całości odrzucone a wniosek PTP musi być zmieniony. Już w kwietniu na spotkaniu z wnioskodawcami w Ministerstwie Zdrowia jednoznacznie określiliśmy nasze stanowisko. Jedna kwalifikacja TAK, propozycje dla warunków walidacji zgłoszone przez PTP NIE.

Zwracaliśmy się też wielokrotnie poza forum Ministerstwa do Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP z propozycją dialogu – na rzecz szukania rozwiązań dla tych propozycji Sekcji, które zdaniem PRP są wykluczające i tym samym są niezgodne z zasadami ZSK. Niestety jeszcze się to nie udało.

Zdaniem Rady brak ważnych zmian we wniosku PTP będzie skutkować istotnymi komplikacjami zarówno dla już certyfikowanych psychoterapeutów, jak i tych, którzy planują przystąpić do egzaminów wg zasad ZSK w przyszłości.

NASZ CEL - CERTYFIKACJA W PONAD 17 TOWARZYSTWACH I STOWARZYSZENIACH, JEDEN WZÓR CERTYFIKATU, POZIOM 7 PRK

Zdaniem Rady konieczne jest zachowanie jednolitego wspólnego wizerunku psychoterapii w Polsce, psychoterapia jest przecież jedną dziedziną. Konieczne jest uwzględnianie dorobku całego środowiska psychoterapeutów, wszystkich 5 grup podejść oraz ponad 20 towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, które od lat z dużym zaangażowaniem prowadzą np. certyfikację.

Intencją Rady jest uwzględnianie w każdym działaniu tego co łączy wszystkich psychoterapeutów pracujących w różnych podejściach teoretycznych, odnosząc się z szacunkiem do różnic i osiągnięć poszczególnych szkół psychoterapii. Chcemy podkreślić, że w przypadku stosowania jednego wzoru certyfikatu nie istnieje formalna przeszkoda by certyfikaty zawierały dodatkową informację o grupie podejść i wybranym podejściu teoretycznym.

Bardzo ważne jest też zagwarantowanie by kwalifikacja “prowadzenie psychoterapii” została przypisana do 7 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (7 PRK). Dzięki temu możliwe będzie swobodne porównywanie kwalifikacji potwierdzonych w Polsce, z kwalifikacjami w innych krajach Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że z uwagi na brak regulacji ustawowych dotyczących naszego zawodu w Polsce przypisanie do niższego poziomu może uniemożliwić praktykę w jakimś kraju, jeśli tam wymagany jest poziom 7. Dzięki proponowanym przez PRP zmianom kwalifikacja dotycząca psychoterapeutów będzie w Polsce na tym samym poziomie 7 PRK co np. kwalifikacja psychoonkologów.

Tak jak to wielokrotnie podnosiliśmy na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, jedna kwalifikacja pozwoli potwierdzić wysokie kompetencje psychoterapeutów zrzeszonych w różnych towarzystwach i stowarzyszeniach, w tym będących członkami organizacji członkowskich Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jednoznaczność będzie dobrze służyć pacjentom i całemu rynkowi. To ważna potrzeba społeczna.

TO ROZSTRZYGAJĄCY MOMENT! KAŻDY WYSŁANY E-MAIL SIĘ LICZY.

Jeśli chcesz poprzeć wspólne stanowisko wielu towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, prosimy zapoznaj się z załączonymi dokumentami. To dziś bardzo ważne.

Procedura włączania kwalifikacji kończy się decyzją Ministra. Bierze on pod uwagę nie tylko opinie specjalistów czy organizacji. Ministerstwo bierze pod uwagę wszystkie przesłane stanowiska, liczy oddane głosy.

Wyślij dziś swoje stanowisko. Twój głos ma znaczenie.
Zgadzasz się ze uwagami do wniosków przesłanymi do MZ przez Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii? Zabierając głos możesz skorzystać z załączonych 2 wzorów dokumentów:

  • jeśli chcesz, by wniosek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uwzględniał dorobek całego środowiska, ponad 17 towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów i dorobek wszystkich 5 grup podejść (wniosek PTP).
  • jeśli chcesz zapobiec fragmentacji potwierdzania kompetencji psychoterapeutów (wniosek SWPS).

Swoje stanowisko wyślij jak najszybciej, jako scan lub zdjęcie, na adresy m.drenkowska@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

To kluczowy moment! Udział jak najliczniejszej grupy psychoterapeutów w procedurze ZSK zadecyduje o przyszłości certyfikacji psychoterapii w Polsce!

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd
Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii

JEDNA KWALIFIKACJA ZSK TO:

  • większe bezpieczeństwo pacjentów;
  • jednoznaczność kto posiada kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii;
  • możliwość zdawania egzaminów w wybranym podejściu;
  • i w wybranym stowarzyszeniu lub towarzystwie zrzeszającym psychoterapeutów.

JEDEN WSPÓLNY WZÓR CERTYFIKATU DLA WSZYSTKICH TOWARZYSTW I STOWARZYSZEŃ TO:

  • mocny wizerunek psychoterapii i psychoterapeutów;
  • wskazanie na certyfikacie wybranej grupy podejść i/lub konkretnego podejścia;
  • brak barier;
  • rozwój psychoterapii w Polsce.