STATUT

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA INTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII DOŚWIADCZENIOWEJ I EDUKACJI SPOŁECZNEJ STOWARZYSZENIA INTRA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej STOWARZYSZENIE INTRA w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla szerzenia idei i praktyki współczesnej psychologii humanistycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej i edukacji społecznej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.: Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 8. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. stwarzanie warunków do rozwoju i propagowania integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej oraz współczesnej psychologii humanistycznej w różnych obszarach i dla różnych środowisk zawodowych i społecznych,
  2. prowadzenie działalności naukowej w dziedzinie psychologii, psychoterapii i edukacji społecznej,
  3. popularyzacja wiedzy na temat integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej wśród osób zajmujących się psychoterapią i pomocą psychologiczną,
  4. popularyzacja współczesnej psychologii humanistycznej, szczególnie zaś integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej w mediach,
  5. udzielanie różnych form wsparcia osobom szkolącym się w integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej,
  6. potwierdzanie kwalifikacji i dbanie o wysoki poziom profesjonalny i etyczny osób i ośrodków pracujących w oparciu o zasady współczesnej psychologii humanistycznej i integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej i edukacji społecznej,
  7. stwarzanie warunków do rozwoju i propagowania edukacji społecznej w oparciu o idee współczesnej psychologii humanistycznej,
  8. działalność kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji różnych środowisk, w których zastosowanie mogą mieć idee i wartości integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej oraz współczesnej psychologii humanistycznej,
  9. działania psychoprofilaktyczne, psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zainteresowanych środowisk społecznych, kulturowych, zawodowych (w tym min. dla lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, psychoterapeutów) oraz innych grup i instytucji wymagających wsparcia lub mających potrzebę rozwoju),
  10. Dbanie o poprawę jakości życia w tym w szczególności o jakość życia psychicznego oraz o poprawę adaptacji społecznej osób i organizacji.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. wydawanie periodyków i czasopism dotyczących zagadnień integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej, współczesnej psychologii humanistycznej i edukacji społecznej – w/w działalność będzie prowadzona jako niedochodowa.
  2. organizowanie konferencji i seminariów naukowych,
  3. organizowanie akcji społecznych
  4. prowadzenie badań naukowych, konsultacji, szkoleń i ekspertyz,
  5. tworzenie programów z zakresu integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej, programów psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych i realizacja wynikających z nich zadań, oraz realizowanie warsztatów, treningów i szkoleń,
  6. opiniowanie aktów prawnych i wydarzeń dotyczących psychologii, psychoterapii, nauk społecznych, edukacji społecznej oraz problemów społecznych,
  7. prowadzenie prac nad doskonaleniem kształcenia studentów,
  8. organizowanie różnych form profesjonalnego szkolenia dla osób dążących do uzyskania zawodowych kwalifikacji w zakresie integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej, stosowanej w leczeniu różnych form zaburzeń,
  9. organizowanie różnych form profesjonalnego szkolenia dla osób dążących do uzyskania kwalifikacji w zakresie treningu i warsztatu psychologicznego (trener psychologiczny) oraz szkoleń biznesowych (trener biznesu),
  10. Wydawanie odpowiednich certyfikatów i zaświadczeń, osobom kształcącym się w zakresie integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej oraz dla osób dążących do uzyskania kwalifikacji w zakresie treningu i warsztatu psychologicznego (trener psychologiczny) oraz szkoleń biznesowych (trener biznesu),
  11. prowadzenie superwizji dla psychoterapeutów i trenerów,
  12. udzielanie pomocy psychologicznej i prowadzenie psychoterapii w nurcie integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej,
  13. współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami o podobnych celach działania,
  14. udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej.
Powyższą działalność Stowarzyszenie prowadzi w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. towarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, zainteresowana integracyjną psychoterapią doświadczeniową i edukacją społeczną w duchu humanistycznym i która ponadto:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
 4. Status członka zwyczajnego uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia .
 6. Status członka wspierającego uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w zebraniach władz statutowych Stowarzyszenia z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu lub skreślenia przez Zarząd z powodu:
  1. łamania statutu i/lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. rażącego naruszenia zasad etyki,
  3. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  4. niepłacenia składek przez okres dwóch lat,
  5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  6. śmierci członka Stowarzyszenia,
  7. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Zarząd ma obowiązek doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa zainteresowanemu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Komisja Etyki.
 2. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje poza skarbnikiem i sekretarzem Zarządu, funkcjami w Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej, które mogą być pełnione bez ograniczeń.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w statucie wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być ogłoszony o godzinę później tego samego dnia, większością 2/3 głosów przy liczbie obecnych.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować – bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia , która wymaga większości 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
 11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia ,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie pozostałych władz Stowarzyszenia ,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
  5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. ustalanie innych niż składki członkowskie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia ,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd składa się z 4 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i sekretarza, skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 14. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  9. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
 15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia w zakresie:
  1. zgodności z obowiązującym prawem,
  2. zgodności ze statutem Stowarzyszenia,
  3. realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd,
  4. prawidłowości działalności finansowej i gospodarczej,
  5. zatwierdzania sprawozdania finansowego.
  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 18. Komisja Etyki
  1. Komisja Etyki powołana jest w celu dbania o wysokie, etyczne standardy działania członków stowarzyszenia.
  2. Komisja Etyki składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego. Przewodniczącego wybiera Komisja Etyki spośród swoich członków.
  3. Posiedzenia Komisji Etyki odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodnicy.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn, spadków, zapisów,
  3. z dotacji i ofiarności publicznej,
  4. z przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  5. z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie:
   1. 58.90. Z – Pozostałe zakwaterowanie
   2. 58.11. Z – Wydawanie książek
   3. 58.19. Z – Pozostała działalność wydawnicza
   4. 59.11. Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
   5. 59.13. Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
   6. 59.14. Z – Działalność związana z projekcją filmów
   7. 56.10. A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
   8. 56.10. B – Ruchome placówki gastronomiczne
   9. 56.29. Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
   10. 56.30. Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
   11. 68.20. Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
   12. 47.91. Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
   13. 18.12. Z – Pozostałe drukowanie
   14. 18.13. Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
   15. 18.14. Z – Introligatorstwo i podobne usługi
   16. 90.01. Z. – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
   17. 90.02. Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
   18. 90.03. Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza
   19. 90.04. Z – Działalność obiektów kulturalnych
   20. 47.78. Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
   21. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia, oraz również w postaci gotówki w kasie Stowarzyszenia, w jego siedzibie.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.