CERTYFIKATY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

O certyfikat psychoterapeuty mogą ubiegać się jedynie osoby będące członkami PTIPDiES Stowarzyszenie Intra (dołącz do Stowarzyszenia Intra).

Procedura przyznawania certyfikatów psychoterapeutycznych przebiega w dwóch etapach. Pierwszym jest zapoznanie się z dokumentami przesłanymi przez kandydata do Komisji Certyfikacyjnej. Drugim jest egzamin odbywany przed Komisją Egzaminacyjną.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

O przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe warunki:

 • Członkostwo w PTIPDiES SI
 • Posiadanie dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra lub
  dyplomu ukończenia innego czteroletniego szkolenia psychoetrapeutycznego trwajacego nie mniej niż 1200 godzin lub udokumentowanie przed Komisją Certyfikacyjną wieloletniej praktyki psychoterapeutycznej (rozpoczętej przed 2001 r.) i uznanej przez Komisję Certyfikacyjną.
 • Prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym przez okres najmniej 4 lat, liczonej od ukończenia drugiego roku szkolenia psychoterapeutycznego (prowadzenie minimum 10 klientów tygodniowo).
 • Odbycie superwizji u dwóch superwizorów (niezależnie od superwizji odbytej w czasie szkolenia psychoterapeutycznego):
  • 20 godzin superwizji indywidualnej, prowadzonej przez superwizora PTIPDiES SI (również superwizora w procesie certyfikacji)
  • 10 godzin superwizji indywidualnej (u jednego superwizora) lub 40 godzin superwizji grupowej (prowadzonej przez max. 3 superwizorów). Superwizje mogą odbywać się u superwizorów spoza PTIPDiES SI pracujących w nurcie humanistycznym, zaakceptowanym przez komisję certyfikacyjną PTIPDiES SI
 • Pisemne opinie tych superwizorów
 • Opłacenie wszystkich składek członkowskich
Kandydat składa wniosek, który zostanie poddany formalnej ocenie przez Komisję Certyfikacyjną. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Certyfikacyjnej, przesłanej drogą mailową, kandydat zostaje poinformowany o terminie egzaminu. Egzamin jest zaplanowany po około dwóch miesiącach po zakwalifikowaniu do niego, co daj czas kandydatowi na przygotowanie się.

EGZAMIN

Przystąpienie do egzaminu:

 • Kandydat przedstawia nagranie audio sesji psychoterapii w nurcie humanistyczno – doświadczeniem, oraz krótki opis historii pacjenta i dotychczasowego przebiegu psychoterapii.
 • Egzamin polega na rozmowie o przedstawionym nagraniu sesji i opisanym przypadku przeprowadzonego procesu psychoterapeutycznego.

Schemat opisu historii pacjenta i dotychczasowego przebiegu psychoterapii (opis nie powinien być dłuższy niż 3-4 strony):

 • Opis historii życia klienta.
 • Analiza mechanizmów zaburzenia w ujęciu doświadczeniowym.
 • Analiza powstania zaburzenia w ujęciu doświadczeniowym.
 • Wynikający z powyższego plan psychoterapii i opis celów psychoterapeutycznych.
 • Refleksja na temat przebiegu procesu psychoterapii.
 • Znacząca zmiana w kliencie.
 • Znaczące doświadczenie w relacji z psychoterapeutą.
 • Znaczące procesy u psychoterapeuty.
 • Opis efektów przeprowadzonego procesu psychoterapii.

Przebieg egzaminu:

 • Rozmowa z Komisją Egzaminacyjną trwa ok. 45 min.
 • Kandydat jest oceniany w formule 0-1.
 • Wynik egzaminu, opisany w protokole egzaminacyjnym, zostaje przekazany Komisji Certyfikacyjnej, która przy pozytywnym wyniku egzaminu, nadaje certyfikat psychoterapeuty.
 • Kandydat, który nie zdał egzaminu może ponownie przystąpić do niego, nie wcześniej niż za pół roku, chyba że Komisja egzaminacyjna zaleci inaczej.
 • Do kolejnego egzaminu prosimy o przedstawienie nagrania sesji i opisu innego pacjenta niż poprzednio.
 • Aby ponownie przystąpić do egzaminu prosimy o złożenie „Wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu” oraz wniesienie obowiązującej opłaty.

PRZYZNANIE CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

 • Po pozytywnym przejściu całej procedury Komisja Certyfikacyjna przyznaje tytuł Certyfikowanego psychoetrapeuty.
 • Kandydat zostaje o tym fakcie poinformowany, formalnie droga mailową, a tradycyjną drogą pocztową zostaje przesłany Certyfikat psychoetrapeuty.
 • Certyfikat przyznany jest na okres 7 lat. Po tym czasie należy go przedłużyć (patrz: recertyfikacja).
 • Certyfikaty psychoterapeuty przyznawane przez Stowarzyszenie Intra są respektowane w placówkach mających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty PTPDiES SI istnieje możliwość ubiegania się o wpisanie na listę psychoterapeutów/superwizorów PCE Europe oraz ubiegania się o międzynarodowy certyfikat w EAP (European Association for Psychotherapy). Procedury opisane są na stronach tych organizacji.

Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra uzyskało możliwość przyznawania certyfikatów superwizorskich i psychoterapeutycznych w związku z uznaniem Stowarzyszenia przez europejskie Stowarzyszenie PCE jako organizację uprawnioną do całościowego szkolenia (lub rekomendowania szkolenia) psychoterapeutów w podejściu doświadczeniowym. Szkolenie o którym mowa, jest prowadzone przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra i jest rekomendowane przez Stowarzyszenie Intra.