RECERTYFIKACJA

  • Certyfikat psychoterapeuty nadawany jest na okres 7 lat (dla certyfikatów wydanych do 2023 roku).
  • Certyfikat psychoterapeuty nadawany jest na okres 5 lat (dla certyfikatów wydanych od 2024 roku).
  • Certyfikat superwizora nadawany jest na okres 5 lat.
  • Po tym czasie certyfikowani psychoterapeuci lub superwizorzy, w celu przedłużenia ważności certyfikatu, składają wniosek o przedłużenie certyfikatu psychoterapeuty lub wniosek o przedłużenie certyfikatu superwizora.
  • O terminie składania wniosków informuje zainteresowane osoby Komisja Certyfikacyjna.
  • Nieprzedłużenie ważności certyfikatu skutkuje wykreśleniem z listy certyfikowanych psychoterapeutów PTIPDiES Stowarzyszenie Intra oraz skreśleniem z listy superwizorów (w przypadku osób posiadających oba certyfikaty).
  • Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu Intra skutkuje odebraniem certyfikatu i skreśleniem z listy certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów (w przypadku osób mających oba certyfikaty) PTIPDiES Stowarzyszenie Intra.
  • Ponowne ubieganie się o członkostwo odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Stowarzyszenia.
  • W celu ponownego przyznania utraconego wskutek nieprzedłużenia ważności certyfikatu, należy skontaktować się z Komisją Certyfikacyjną, która rozpatrzy sytuację przedstawioną przez daną osobę.