PROCEDURA SKARG I ODWOŁAŃ

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA SKARG I ZAŻALEŃ

Nad przestrzeganiem zasad etycznych przez członków Towarzystwa czuwa Komisja Etyki. W przypadku naruszenia przez członka Towarzystwa zasad etycznych opisanych w Kodeksie, osoba skarżąca wnosi pisemne zgłoszenie tego faktu do Komisji Etyki zgodnie z Procedurą Skarg i Odwołań.

Wszystkie zasady służą przestrzeganiu przepisów zawsze jednak jest możliwość zwrócenia się do Komisji Etyki jako instancji wspierającej o wskazanie kierunku dalszych działań

PROCEDURA SKARG I ODWOŁAŃ

 1. Nad przestrzeganiem Zasad Etycznych przez członków Towarzystwa czuwa Komisja Etyki.
 2. W przypadku podejrzenia naruszenia Zasad Etycznych przez członka Towarzystwa osoba skarżąca wnosi pisemne zgłoszenie tego faktu do Komisji Etyki.
 3. Zgłoszenie może być wysłane na:
  adres e-mail: biuro@stowarzyszenieintra.org.pl
  adres korespondencyjny:
  PTIPDiES Stowarzyszenie INTRA, KOMISJA ETYKI
  Ul. Jerzego Bajana 40, 01-904 Warszawa
 4. Komisja Etyki po wysłuchaniu osoby skarżącej, osoby podejrzanej o naruszenie Zasad Etyki oraz ewentualnych świadków rozpatruje sprawę i wydaje orzeczenie.
 5. Komisja Etyki orzeka czy Zasady Etyczne zostały przez osobę podejrzaną naruszone.
 6. W przypadku orzeczenia o naruszeniu Zasad Etycznych Komisja Etyki opierając się na przepisach Statutu orzeka o zastosowaniu sankcji wobec osoby, która naruszyła Zasady Etyczne:
  ‒ upomnienie
  ‒ nagana
  ‒ zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres do dwóch lat
  ‒ wykluczenie z Towarzystwa
 7. Komisja Etyki wydaje orzeczenia jednomyślnie działając w pełnym składzie.
 8. Orzeczenie Komisji Etyki powinno zapaść w okresie do trzech miesięcy od daty wpłynięcia zgłoszenia.
 9. Od orzeczenia Komisji Etyki przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa.