Тетяна Гера

„У психотерапевтичному діалозі клієнт робить суб’єктивне оновлення своєї застарілої картини світу, а я слугую лише інструментом доступу до його здорових ресурсів і надихаю на творення сенсів.

Переконана, що перевірений науковий метод відновлює цілісність тіла, психіки та духу в особистості, відроджуючи її віру, надію, любов і життєву мудрість.”

Психолог, психотерапевт, психотренер. Має понад 30 років практики психологічного консультування та тренінгів.

Проводить індивідуальну психотерапію та груповий психотренінг підлітків і молоді від 14 років, а також подружні та батьківські консультації.

Після навчання в Національному педагогічному університеті імені М.Драгоманова в Києві 25 років до 2018 займалася науково-дослідницькою та викладацькою діяльністю на кафедрі психології Дрогобицького державного.

педагогічного університету імені Івана Франка, поєднуючи її з індивідуальним консультуванням і груповими соціально-психологічними тренінгами. Стала організаторкою психологічної служби в університеті.

Що п’ять років стажувалася як викладач кафедри психології і що три роки – як психолог і психотреапевт.Має багато сертифікатів участі в міжнародних наукових і практичних конференція.

Серед авторських публікацій не лише наукові статті й монографії, а й посібники для психологів і соціальних педагогів.

У 2020-2022 роках працювала психологом у медичному центрі «Консиліум». У 2021 очолила Дрогобицьке відділення Української Асоціації Сімейних Психологів (УАСП).

«В психотерапевтическом диалоге клиент делает субъективное обновление своей устаревшей картины мира, а я служу только инструментом доступа к его здоровым рессурсам и вдохновляю на создание смыслов.

Убеждена, что проверенный научный метод восстанавливает целостность тела, психики и духа в личности, возрождая ее веру, надежду, любовь и жизненную мудрость.»

Психолог, психотерапевт, психотренер. Имеет более 30 лет практики психологического консультирования и тренингов.

Проводит индивидуальную психотерапию и групповой психотренинг подростков и молодежи от 14 лет, а также супружеские и родительские консультации.

По окончанию Национального педагогического университета имени М.Драгоманова в Киеве 25 лет до 2018 года занималась научно-исследовательской и преподавательской деятельностью на кафедре психологии Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко, совмещая ее с индивидуальным консультированием и групповыми социально-психологическими тренингами. Стала организатором психологической службы в университете.

Каждые 5 лет проходила стажировки как преподаватель кафедры психологии. и каждые 3 года – как психолог и психотерапевт. Имеет множество сертификатов участия в международных научных и практических конференциях.

Среди авторских публикаций не только научные статьи и монографии, но и пособия для психологов и социальных педагогов.

В 2020-2022 годах работала психологом в медицинском центре “Консилиум”. В 2021 возглавила Дрогобычское отделение Украинской Ассоциации Семейных Психологов (УАСП).